Norsk medieforskerlag

Tema

Spørsmål om medienes rolle i demokratiske samfunn har vært et sentralt tema i medievitenskapen. I tilnærminger som politisk økonomi, teknologihistorie, offentlighetsstudier, politisk kommunikasjon og journalistikk, samt i visse typer resepsjons- og tekstanalyser, står på ulike vis og i ulik grad spørsmål om medienes bidrag til og rolle i demokratiske samfunn på dagsorden. Digitalisering av mediene allment, og internett spesielt, har aktualisert spørsmålet om medienes demokratiske potensial. Blogging, grasrotjournalistikk og kommunikasjon over landegrenser har utfordret og endret tradisjonelle politiske offentligheter og kommunikasjonshierarkier. Et eget område for studier av fenomenet ”e-demokrati” er i ferd med å etablere seg i politologi og medievitenskap.

På årets konferanse ønsker Norsk medieforskerlag å belyse demokratiforskningen i medievitenskapen, med særlig fokus på den moderne medieoffentligheten. Temaet favner vidt og spørsmålene er store. NML er derfor meget glade for at tre framtredende forskerne har takket ja til vår invitasjon om å bidra til en kritisk drøfting av på den ene siden den moderne medieoffentlighetens tilstand, og på den andre av medievitenskapens begreper og tilnærminger til feltet. Her ligger også en invitasjon til å drøfte fagets utfordringer som en sentral disiplin for forståelse av det komplekse samspillet mellom mediene og våre demokratiske idealer.

Se presentasjon av innledere.

Omtale av foredragene kommer senere.